BALALARA HDIYY PDF

Hl onun ziz balalar! Byy Herbertin on skkiz, Marqretins on Ax varl adamlara kasblardan ox hdiyy verirlr. Varllar ns almal olanda da, ox vaxt. sicilri l almaq n mxtlif vasitlr (pul tklif tmk, hdiyy vrmk v son hsabda qorxutmaq v s.) O, ilyib balalar n hyat raiti frahm (yaratmaq) etmk istyir. lk kitabxanalarna hdiyy edilirMQDDMTapmaca Azrbaycan ifahi xalq dbiyyatmn n Alt yal lalalar,st yal lalalar,ldn-il kilr, Ctc-ctc balalar

Author: Shakadal Kira
Country: Gambia
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 24 September 2015
Pages: 287
PDF File Size: 12.63 Mb
ePub File Size: 13.89 Mb
ISBN: 327-7-70550-347-5
Downloads: 97144
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Arabei

Published on Jan View Download 0. Nazil Tahirova, mkdar mdniyyt iisi Leyla Qafarova Tnzal zizova hdijy redaktoru v buraxla msul: Alxan Bayramolu, filologiya elmlri doktoru, professor Ryilr: Krim Tahirov, professor, mkdar mdniyyt iisi lkr Talbzad, mkdar mdniyyt iisi Redaktor: Glbniz Sfrliyeva, mkdar mdniyyt iisi Abdulla aiq: Krli adna Respublika Uaq Kitabxanas. Azrbaycan uaq dbiyyatnn grkmli nmayndsi, tannm air Abdulla aiq Talbzadnin hyat v yaradclna hsr olunmu bu biblioqrafi-yada grkmli airin c illrd drc edilmi srlri v onun haq-qnda yazlan materiallar z ksini tapmdr.

Gstrici dbiyyatnas alimlr, tdqiqatlar, kitabxana-biblioqraflar v geni oxucu ktlsi n nzrd tutulmudur. ISBN 45 3 F. Krli adna Respublika Uaq Kitabxanas, 3 Trtibidn c ild XX sr Azrbaycan uaq dbiyyatnn grkmli nmayndsi, xalq mllimi, air, nasir, dramaturq v trcmi Abdulla aiq Talbzadnin anadan olmasnn illiyi tamam ballara. Abdulla aiq lin qlm ald gndn mrnn sonuna-dk, txminn 60 il yaratd bdii srlrl milli dbiyyatmzn znginlmsin alm, dbi fikrin, maarif v mdniyytin inkiafna myyn tsir gstrmidir.

Dorudan da, gr aiq olmasayd, Azrbaycanda mktb v maarif balalarx, uaq dbiyyat onun qzl balalarra daxil olan srlrdn mhrum olard. Azr-baycan dbi fikir tarixind gstrdiyi xidmtlr gr Abdulla aiqi kiminls mqayis etmk mmkn deyil. Abdulla aiqin istr uaq pyeslri, istrs d dram srlrinin bu gndk teatrlarn repertuarnda znmxsus yeri var.

Heinrich Theodore Boll – Bir telxeyin dusunceleri

Abdulla aiq haqqnda ilk biblioqrafiya ci ild nr edilmidir Abdulla aiq. Bu biblioqrafik gstrici ci il qdr olan dvr hat edir. Lakin 38 il rzind grkmli dibin srlrinin v onun haqqnda materiallarn kifayt qdr ap olunduunu nzr alaraq, Respublika Uaq Kitabxanas yaz-nn yaradcln tam v kll halnda iqlandrmaq mqsdil bu fundamental biblioqrafik vsaitin trtibin qrar vermidir.

Firidun by Krli adna Respublika Uaq Kitabxanasnn mkdalar trfindn trtib olunan v dibin dbi-ictimai fa- 4liyytini tam kild ks etdirn bu fundamental biblioqrafik gstrici c illrd drc olunan materiallar hat edir. Gstrici drd hissdn ibartdir: Gstricid Abdulla aiqin mdrik deyimlri, Abdulla aiq grkmli xsiyytlr haqqnda, Grkmli xsiyytlr, elm v mdniyyt xadimlri Abdulla aiq haqqnda adl blmlrd verilmi materiallarn mxtlif oxucu qruplarnn marana sbb olaca da bhsizdir.

Abdulla aiq fundamental biblioqrafiyasnn hmiyytli chtlrindn biri d nnvi ap mhsullar il yana, grkmli dibin Mnzil Muzeyind mhafiz olunan qiymtli fond materi-allarn, lyazmalarn, mktublarn v xsi arxiv sndlrini d hat etmsindn v hmin materiallarn biblioqrafiyaya lavlr klind verilmsindn ibartdir. Biblioqrafiyadan istifadni asanladrmaq mqsdil Abdulla aiqin srlrinin v onun haqqnda yazan mlliflrin lifba gstricisi trtib edilmidir.

Biblioqrafik gstrici geni oxucu ktlsi tlblr, tdqi-qat-alimlr, btn dbiyyat hvskarlar n nzrd tutul-mudur. Yqin ki, vsaitd myyn atmazlqlar da vardr. Gst-rici haqqnda ry v tkliflrini bildirn mtxssis v oxuculara vvlcdn minntdarlmz bildirrk, tklif v iradlarn, rylrini Firidun by Krli adna Respublika Uaq Kitabxanas-na gndrmlrini xahi edirik. Bundan baqa mxtlif almanaxlarn, mntxbatlarn trtibind dibin srlrindn istifad edilir. Oxucu v mtxssislr btn bu v digr oxeidli, zngin nrlrdn onlara lazm olan hr hans srin v ya ona hsr edilmi elmi-nzri xarakterli d-biyyatn ld edilmsind mxtlif tinliklrl zlirlr.

Hmin tinliklrin aradan qaldrlmas, axtarlan hr hans dbi v elmi srin tezlikl ld edilmsi, vaxt itkisinin maksimum azal-dlmas il yana iin smrliliyin rait yaradlmas n ayr-ayr yazlara hsr edilmi biblioqrafik nrlrin xsusi hmiy-yti vardr. Firidun by Krli adna Respublika Uaq Kitabxa-nasnn Abdulla aiqin hyat v yaradclna hsr etdiyi biblioq-rafiya bu baxmdan son drc byk hmiyyt malikdir.

  ACACIA ACINACEA PDF

sann drinliklrini anlamaq (Janna Giyon) – [PDF Document]

Biblioqrafik nrin baa gtirilmsi n onun trtibi ml-liflri hr bir faktn orada z lazmi yerini tapmasna qsursuz nail olmaq namin son drc sbr v diqqtl onlarla, yzlrl qzet, jurnal, kitab, tqvim v s. Btn bunlar hmin lifba qrafiklrin bld olmaq, on-lar shvsiz oxuya bilmk zrurtini d ortaya xarr.

Ancaq onlarn vtndalq fdkarlqlar, i tcrblri, srit, sbr v elmi-nzri hazrlq keyfiyytlri, msuliyyt v z m-yin hrmt hissi hminin oxucu v tdqiqatlarn dadna atmaq, onlarn mklrini ynglldirmk duyusundan aldq-lar zvq v mnvi-xlaqi rahatlq duyusu v s.

Biblioqrafiyada Abdulla aiqin hyat yoluna, yaradclq fa-liyytin dair sas fakt v tarixlrl yana srlrinin ilk v nv-bti nr mnblri, onlarn yer ald ap mhsullarnn eidlri kitab, bxlalara, jurnal, mcmu v s. Btn hallarda balalarw biblioqrafik prinsiplr lazmi qaydada gzlnilmidir. Nrin vvlind trtibilrdn v redaktordan veriln yazlar da oxucularn biblioqrafiyadan istifadlrini daha da asanladr-maa xidmt edir. Biblioqrafiya adl bu mtbr nrin btn mziyytlri il onun istifadilri v mtxssislr trfindn maraqla qarlanacana, onlarn stolst kitablar srasna daxil olacana inanrq.

Abdulla aiq Talbzad Azrbaycan ictimai dbi v mdni fikri tarixind grkmli romantik balalarx, nasir, dramaturq, dbiy-yatnas-alim, trcmi v mllim kimi zgn yer tutur. Yara-dclnn oxaxliliyi onun srlrinin ideya-bdii keyfiyytl-rin smrli tsir gstrmi, btvlkd A.

Bu id dibin ailsi, byyb boya-baa atd elitar ziyal mhitinin d rolu danlmazdr. Hmin srd ulu babalar Molla Talb qardalar il balalqra msddindn Sarvana krk bura-da mskunlamlar. Hazrda Grcstan Respublikasnn Marneu-li adlanan hmin blgsind bu nslin trmlri yaamaqdadrlar. Abdulla Axund Mustafa olu Talbzad Abdulla aiq ci il fevraln d Tiflisin eytanbazar mhllsind ana-dan olmudur. Onun valideynlri Axund Mustafa v Mehri xanm bir ne hdiyu idi ki, Tiflis krk orada mskunlamdlar.

Abdulla byk qarda Yusifdn sonra ailnin ikinci vlad idi.

Onun kiztay olan qz ua doulandan az sonra tlf olmudu. Sonralar Abdulla aiq kimi mhurlab Azrbaycan ictimai-mdni fikrinin inkiafna v dbiyyatna byk xidmtlr gs-trn Abdullann uaqlq v gnclik illri mdni bir muhitd, qabaqcl fikirli, drin bilikli ziyallarn hatsind v nzarti, himaysi altnda kemidir.

Rauf mirznin kosalar kitab

Atas Axund Mustafa Sleyman olu dvrnn seiln bir ruhani ziyals idi. O, ci ildk Tiflis hri zr qazinin mavini, sonra is Qafqaz eyxlislamnn mavini ilmidi. Olanlar Yusifl Abdulla da ilk thsillrini Tiflisd mslman uaqlar n nzrd tutulan altsinifli ruhani mktbind almdlar. Bu mktb tkc dini thsil oca deyildi. Onun tdris proqram o zamank rus-tatar Azrbaycan mktb-lrinin layihsin uyun idi.

Odur ki, bu mktbd Abdullann atas Axund Mustafa il yana, Qori mllimlr seminariyasnn mzunlarndan Baxli by v Paa by d drs deyirdilr. Yusifl Abdulla thsillrini Xorasanda davam 8etdirirlr.

Burada dvrun qabaqcl fikirli gnclrindn olan, Urmiydn kb glmi Yusif Ziya adl bir mllim d drs deyirdi. Hr iki qardan fikri inkiafnda, dbiyyata, yaradcl-a v azad dncy olan sonsuz hvs v yannn qvvtln-msind xsusi rolu v tsiri olmudur. Tkc bir fakt qeyd edk ki, byk qarda Axund Yusif mllimin bsldiyi sonsuz ehti-rama sasn zn Ziya txlls gtrmdr.

Abdulla is thsilini tamamlamaq n cu ilin pay-znadk Xorasanda bir tanlarnn evind qalaraq burada bakl Mirz Abdulladan v gncli Mirz Bardan mntiq v poetika, habel rb eirinin tarixin dair drs alr. Payzda anas Mehri xanm gedib Abdullan da Tiflis gtirir. Bir ne ay burada qaldqdan sonra vvlc Yusif, sonra is Abdulla Bakya kr. O, gnc yaz Nriman Nrimanovun v Qori Mllimlr Seminariyasnn mzunu, qabaqcl maarif xadimi Abbas by Mi-nasazovun kmyi il mllimlik hququ almaa hazrlar v az sonra Bakdak Aleksandriyski gimnaziyada xsusi komissiya qarsnda imtahan verrk 25 aprel ci il tarixli mllimlik hadtnamsi alr.

Bakda 5-ci hr mktbind ehtiyatda olan mllim kimi pe-daqoji faliyyt balayan Mirz Abdulla c ildn Sabunu-dak altsinifli mktbd ana dili v ritdn drs deyir. Bu illr-d o, grkmli dib v maarif xadimlri. Cavid v baqa-lar il yaxndan tan olub dostlar. Tezlikl dbi almd v mdni-maarif mhitind tannan Ab- 9 dulla ci ild Qafqaz Thsil Dairsi trfindn Bak progim-naziyasna snt v ana dili mllimi tyin edilir.

  AKRAMA SAKRAMA BILL PDF

Azrbaycan mllimlrinin Bakda keiriln birinci v ikinci qurultaylarnda fal itirak onun hmin qurultaylarn qrarlarna uyun olaraq Uaq emyikinci ilM. Mahmudb-yovla birg alaraq o, Trk lngi, Milli qirat kitab, dbiyyat drslri v s.

Lakin sas gcn bdii v icti-mai faliyyt srf edir: Abdulla aiq Talbzad 24 iyul cu ildk rfli v s-mrli bir mr srd. Xalqn hyat frtnalarndan keirib trq-qiy atdrmaq n air, nasir, dramaturq, tnqidi v dbiyyat-nas, pedaqoq, trcmi v ictimai xadim kimi ald, vtn 10vladlarnn xobxt sabaha gedn yoluna zka v mdniyyt nuru sad. Uaqlndan Tiflisin v Boral dalarnn ecazkar tbiti qoynunda v Azrbaycan folklorunun sirli-sehrli fsan v nal-lar almind saf uaq xyallarnn nhaytsiz qanadlarnda vtni-n v xalqna, onun tbii v mnvi srvtlrin sonsuz mhbbt duyusu il balanan Abdulla aiq Xorasanda v Bakda xalqn ar, dzlmz gzrann grdkc qlbi vtndalq kdri il sxlrd.

Bu sxnt v zablarn nticsi Vtn1 eirindki aa-dak misralarda bel ifad olunurdu: Ey emimin nnd mcssm vtn, vtn! Qlbim kimi lmlr hmdm vtn, vtn!

Heinrich Theodore Boll – Bir telxeyin dusunceleri – [PDF Document]

Fikrim sarayn dolarsan zaman-zaman, Qanl kfnl, drd il tom vtn, vtn! Baxdqca hsrt il o solun camalna, emimd tar grsnir alm, vtn, vtn! Dar olduu facinin tsiri il sanki donub qalan vtnin bu alar vziyyti vtnda airin cann zb, cismini ridrk zifldir. Vtni can kimi sevn airin il-ham prisi gzl mlk d qss-qm iinddir: Grdkc drdini riyir cismi-natvan. Ney tk szldayr dili-prqm, vtn, vtn!

Qarmda drd, matm batm gzl mlk Sslr hzin sda il hrdm: Vtn vladnn naxlf xmas fikri ona sonsuz drd gtirir. Hmin qu drdli, lmli v dnclidir. Sdas pk drin tsir edr fkar, vicdan, Duyurmaqda pk inc duyular bir air insan.

Deyil fsan fryad, cfadn glmi fqan, Lisani-hal il yyami-vsli yad edr bir qu! Bu quun dvrn cvr-cfasndan gln fqan vladlarna onlarn cdadlarnn qhrmanlq v xobxtlik yyamndan irin v hsrtli nallar, tarixi hqiqtlr sylyir. Tarixi hqiqtlri qlbin atli, romantik qanadl hissiyyat il qovuuq kild, hissiyyati-qlbiyy il A.

Shht sylyn bu qu slind balzlara airin A. Bu qu da mn kimi dnyada hissiyyata malikdir, Mhbbtdn vurar dm, ahrahi-eq salikdir. Cahanda eq rah, aiqa, nemlmsalikdir! Mnim fryadi-mhzunanmi bnyad edr bir qu. Bellikl, Abdulla aiqin dbiyyata hdyy romantik bir mz-mun v slubda ba verir.

Bu rbabn alb oxuduu nmlr vtn vladn ta cocuq- 2aiq, A. Hmin mqsd atman yolunu A. Odur ki, vtn vladlarnn zamann inkiaf srti il ayaqlaa biln, yeni tipli proqram v drsliklrl tchiz edilmi thsil ocaq-larnda oxumalarn tmin etmk urunda fal v ardcl mbari-zy qoularaq, Azrbaycan mllimlrinin c v ci ild Bakda olan I v II qurultaylarnn hazrlanmas, keirilmsi v onlarn qrarlarnn hyata keirilmsind xsusi fallq v pe-daqoji ustalq nmayi etdirir. Daha dorusu, o, mli pedaqoji faliyytini elmi-metodiki il proqram v drsliklr trtibi, hm d paralel olaraq bdii yaradclqla davam etdirib tamamla-yr.

O, bir trfdn mktb agirdlri n drsliklr ha-zrlayr, digr trfdn hm hmin drsliklrd, hm d Dbis-tan, Rhbr, Mktb jurnallarnda ap edilmk galalara orijinal srlr yazr, bdii trcmlr edirdi.

Onun mllimliyi, elmi-pe-daqoji faliyyti il bdii yaradclnn vhdt tkil etmsini, bu yaradclq sahsinin birinin digrini tamamlamasn nzrd tutan professor Yaar Qarayev yazrd: Abdulla aiq air ikn d mllim, mllim ikn d airdir eird d, trbiyd d mq-sdi gncliyin mnvi ran aldrmaq idi. Odur ki, aiqlik sznn ifad etdiyi mnvi-xlaqi mnan onun hm mllimlik, hm d airlik faliyytind eyni sviyyd grmk 13 olar.