DIANE TSA SETSWANA PDF

DIANE DITLHALOSO Mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe. # Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go kopa LESIELA MME O SULE KE SALE MOTLANE RRE LEKA MATLHO HAKA MONA NKGONO O SULE KE MO LEBILE A LONGWA KE MOKWEPA KE MO SHIBILE. Diane tsa Setswana. 77 likes. Community. Tlhaloso: O ka nna wa dumalana le motho ka ga sengwe,a tloga a tlhanogela tumalano eo. Mookodi wa pula o.

Author: Vilkis Kagore
Country: Guadeloupe
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 20 February 2010
Pages: 448
PDF File Size: 18.39 Mb
ePub File Size: 4.52 Mb
ISBN: 602-9-98703-267-6
Downloads: 3255
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kigagrel

Meno-masweu polaya e tshega – Motho o ka go direla bosula a ntse a tshega le wena. Celia Magongwa Personal Blog. Mafatlha a nku a itsiwe ke mogami – Motho o kgona go itse batho ba a nnang nabo botoka go na le yo o kgakala nabo. See Terms of Use for details. Tsie e fofa ka moswang Batho ba kgona tiro botoka fa ba kgotshe Go thata gore motho a latlhe mokgwa wa gagwe. Bontle jwa sefatlhego ga bo supe jwa pelo. Tshukudu kwa gobe e isiwa ke ngwana. Setopo re supa sa nakedi, magogwe re mmega a sule – Legodu ke le tshwarwang ka merwalo.

Molemo go tsena wa logare – Thuto go tshegediwa ya moruti yo o bogale. Mmutlwa wa noko o rotolwa ke o mongwe – Fa o lantlha selo sa botlhokwa, o be o itse gore go na le se o tla se emisetsang ka riane. Ditau di se nang seboka di siiwa ke none e tlhotsa. viane

Noga ga e latelelwe mosimeng – Motho ga ke a latelelwa kwa ga gagwe. Moroka o sita ka pula – Motho fa a re o itse selo, o tswanetse go supa kitso eo ka ditiro. Batho ba ba se nang kutlwano ba palelwa ke tiro e e seng ya sepe. Seyabogwe se tletse, se boa se tletse Fa o se ngame kgotsa fa o thusa ba bangwe ka dilo tsa gago, le bona ba tla go tshola ka mokgwa oo Susu o ilela suswane, gore suswane a tle a mo ilele Fa o le kwa godimo ka maemo, o tswhanetse go rekegela ba ba botlana mo go wena Tadi e amusa Motshegare o mogolo Sethoboloko Thupa go fedile dianf dikgomo, ga sala ya batho Bana ba tshwanetse go aga ba kgalemelwa, ba sa lomelediwe.

Bana ba tadi ba bonwa ka mereto.

Kgosi thipa e sega molootsi – Fa o gakatsa motho, o itse gore le wena o ka nna a go gakalela, bogolo jang fa e le moeteledipele. Letlametlo ga le ke le lela fela le a bo le utlwile a magolo Ngwana fa a bua selo se se mo fetang, o a bo a utlwile bagolo. Korwe ga ke je, ke bapalela tsetsi – Monna o tshwanetse go gopola mosadi le bana pele ga a gopola go ijesa.

  JEDZ MODL SIE KOCHAJ PDF

21 Aug Diane tsa Setswana ka ga mosadi.

Ga se tshiamo go duelela ngwana thomo. Bana ba kgori monokana o sele, tshika fa e ya baneng e a kgaogana Losika lo a kgaogana fa lo ntse lo ata go ya pele Bana ba motho ba kgaogana tlhogwana ya tsie Bana ba motho ba kgaogana sengwe le sengwe le fa se ka nna sennye jang Bana ba Tshipa ba tsaya mmila o le mongwe Gantsi bana ba batho ba tshwana ka mokgwa Bana mamphorwana maatlhamela babolai Bana ga ba na molato Banna ga ba na thwadi ba bonwe ke mmamariga Monna ga a ke a rwala thoto jaaka mosadi a tsholela bana.

Marope a bagale melora, ba bonolo ba tshela ka bonolo jwa bone – Gantsi boganka ga bo busetse sepe, fa e se mathata fela. Fa motho a batla go huma o tshwanetse gore a tlhoafale jaanong a ipapalele, a se ka a tlhola a re ka moso. Ngwana o tshwanetse go itumedisa batsadi ka go dira ditiro tse a di romiwng kwa ntle ga ngongorego kgotsa diae. Fa o sa tlhagise mathata a gago, o ka se bone thuso.

Manong a ja ka ditshika Batho ba losika ba thusanya pele ba ka gopola ba bangwe. Kgetsi ya tsie e kgonwa ke go tshwaraganelwa. Ngwana yo a sa leleng, o swela tharing Motho yo a sa tlhagiseng mathata a gagwe ga a kitla a bona thuso.

Ka tlhagolela mookana ya re o gola wa ntlhaba O ka godisa ngwana ka dithata tsa gago, ya re a se diaje go gola a go direla bosula Ke makgabe a dipapetla a logilwe ke ngwanyana a sa itse go otlha Se ke itse e le leele [Maele a Setswana]: Phudufudu ga e tlhatlhelwe mme lemipi la estswana le fetwa ke la podi – Ngwana yo o itaolang ga bone tlhokomelo jaaka yo o dumelang go laolwa.

Motho ke motho ka batho ba bangwe.

Konka Setswana – MOTSWEDINGFM

Kgaka e ntsho e fofa, mebala re e bona e sule. Goo-rramotho go thebe phatswa Ga go na tulo e e gaisang legae. Le pelong dianw ga le tshetshe Leaka le moloro mobe e a re le lorile nku le lale le e jele Lebelo ga le na motlogapele Ga se gore fa le simollotse segwe mmogo le tla fitlhella seo le se batlang ka nako e le nosi Leeba le letonanyana kunkuru ga le e rutane le le le namagadi mmokong Lefatshe fatoga ke tsene go tlhajwa ke ditlhong Lefoko ga le boe go boa monwana Mafoko a kgopisa le go sa lebalege go gaisa go kgotlhwa ka monwana kgotsa ntwa Lefufa le kile la apeelwa le lejwe, lejwe la butswa lona la sala lefufa ga le fele mo bathong Leitlho le le lengwe txa tshabelelwa ke difatlhi Gantsi ngwana yo o doane a le esi mo lapeng o atisa go tlhagelwa ke mathata Lemphorwana la bojalwa ga le fofe Letagwa ga setswanaa na tswelelopele Lepotlapotla le ja podi pholwanamodikologa o ja kgomo ya tona Gantsi go molemo go ipha nako fa o dira tiro gore e tle e nne ntle.

  ISAAC ASIMOV AZAZEL PDF

Diselammapa ga di ratane. Bana ga ba itse babolai ba bona. Marwaneng go tsenelwa gongwe – Tiro e bonolo e semololwa ke botlhe ka nako e le nngwe.

Noticeboard

This page was last edited on 13 Sedimontholeat Sejo phofu se a welwa. Kgomo ya bogwe e tlhaba ka lenaka lo iname e lo okile Fa motho a direla ba bogwegadi o dira ka bojotlhe Kgosi ke kgosi ka malata Motho ke motho ka batho ba bangwe Kgosi thipa e sega molotsi Fa o laela moeteledipele go thatafaletsa bngwe molao, le wena o tla atlholwa ka ona Kgosi thothobolo e olela matlakala Moeteledipele o rwala maikarabelo a balatedi dianne gagwe Khudu ya mariga e itsiwe ke mmei Motho fa a beile selo ke ene a itseng kwa ke teng Khutsana e sa sweng e letile monono Fa motho a humanegile o ka nna a huma morago Korwe ga ke je, ke bapalela tseetse Motsadi ka metlha o gopola bana.

Ka dipuo di sele Add links. Bana mamphorwana maatlhamela babolai. Motho ga a itsewe e se naga. Mosadi fa a inama o a be a ikantse mosese wa morago – Motho fa a dirisa selo, o tshwanetse a be a se akanyeditse doane. Ga go ntlo e e sa neleng. Motse re feta wa balala, wa baruakgomo re tsena ka one – Fa motho a le mo mathateng, o kopa thuso mo go ba a itseng ba ka mo thusa ka sengwe.

Khumo le lehuma di lala mmogo. Gantsi go molemo go ipha nako fa o dira tiro gore e tle e nne ntle.