EUROPEES ARRESTATIEBEVEL PDF

//JBZ: Kaderbesluit van de Raad van 13 juni betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten. Europees arrestatiebevel translated from Dutch to English including synonyms, definitions, and related words. Dutch to English translation results for ‘Europees arrestatiebevel’ designed for tablets and mobile devices. Possible languages include English, Dutch, German, .

Author: Zule Voodoomuro
Country: Solomon Islands
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 7 February 2008
Pages: 114
PDF File Size: 11.67 Mb
ePub File Size: 7.95 Mb
ISBN: 828-3-98038-426-7
Downloads: 42285
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mulmaran

De uitvaardigende rechterlijke autoriteit kan te allen tijde alle aanvullende dienstige inlichtingen aan de uitvoerende rechterlijke autoriteit toezenden. Dit kaderbesluit arestatiebevel de verplichtingen van de uitvoerende lidstaat onverlet, indien de gezochte persoon aan die lidstaat is uitgeleverd door een derde staat die geen lid is van de Europese Unie en de gezochte persoon de bescherming geniet van de specialiteitsbepalingen van het instrument op grond waarvan hij is uitgeleverd.

Onverminderd lid 1 wordt een persoon die op grond van een Europees aanhoudingsbevel is overgeleverd, niet aan een derde staat uitgeleverd zonder toestemming van de bevoegde autoriteit van de lidstaat die de gezochte persoon heeft overgeleverd.

Onverminderd de toepassing daarvan in de betrekkingen tussen de lidstaten en derde staten, komen de bepalingen van dit kaderbesluit per 1 januari in de plaats van de overeenkomstige bepalingen van de terzake van uitlevering toepasselijke verdragen in de betrekkingen tussen de lidstaten:.

Het maakt deze ook bekend in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. Deze signalering vindt plaats overeenkomstig artikel 95 van de Overeenkomst van 19 juni ter uitvoering eurropees het op 14 juni te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van eufopees controles aan de gemeenschappelijke grenzen.

Verklaringen van sommige lidstaten bij de aanneming van het kaderbesluit Verklaringen ad artikel 32 Verklaring van Frankrijk: OJ L De afstand wordt verkregen onder omstandigheden waaruit blijkt dat de betrokkene uit vrije wil handelt en zich volledig bewust is van de gevolgen.

A person who has committed a serious crime in an EU country but who lives in another can be returned to the first country to face justice quickly and with little administrative burden.

Iedere lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de instemming en, in voorkomend geval, de afstand, als bedoeld in lid 1, wordt verkregen onder omstandigheden waaruit blijkt dat de betrokkene uit vrije wil handelt en europses volledig bewust is van de gevolgen.

In geval van samenloop van een Europees aanhoudingsbevel en een uitleveringsverzoek arrestagiebevel een derde land, houdt de bevoegde autoriteit van de uitvoerende lidstaat bij het nemen van haar beslissing of aan het Europees aanhoudingsbevel dan wel aan het verzoek om uitlevering voorrang wordt gegeven, rekening met alle omstandigheden, met name die bedoeld in lid 1 alsmede die bedoeld in het toepasselijke verdrag.

  642-902 ROUTE TESTKING PDF

Europees Arrestatiebevel project ()

The Finnish arrestatiebevrl sent a European arrest warrant to the Polish authorities in the case of Mr Leymann and the Spanish authorities in the case of Mr Pustovarov. In dat geval vindt de overlevering plaats binnen tien dagen te rekenen vanaf de aldus vastgestelde nieuwe datum.

Languages, formats and link to OJ. Moreover, the judicial authority of the Member State responsible for executing the arrest warrant must refuse to execute the warrant if it is informed that the requested person has been finally judged by a Member State in respect of the same acts.

De bij de toepassing van dit kaderbesluit verwerkte persoonsgegevens dienen in overeenstemming met de beginselen van dit Verdrag te worden beschermd. Indien de gezochte persoon met zijn overlevering instemt, zou de definitieve beslissing over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel binnen tien dagen na deze instemming moeten worden genomen.

De gezochte persoon arrestatiebrvel overgeleverd niet later dan tien dagen na de definitieve beslissing betreffende de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel. Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 31, onder a en ben artikel 34, lid 2, onder b.

De uitvoerende rechterlijke autoriteit stemt overeenkomstig de volgende regels toe in de overlevering aan een andere lidstaat: Artikel 33 Bepaling betreffende Oostenrijk en Gibraltar 1.

Indien de persoon na het verstrijken van de in de leden 2 tot en met 4 bedoelde termijnen nog steeds in hechtenis verkeert, wordt hij in vrijheid gesteld. In dat geval kunnen de termijnen met 30 dagen worden verlengd. De uitvoerende rechterlijke autoriteit beslist, binnen de termijnen en onder de voorwaarden die in dit kaderbesluit zijn arrestatieevel, over de overlevering van de betrokkene.

Kaderbesluit van de Raad van 13 juni betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten – Verklaringen van sommige lidstaten bij de aanneming van het kaderbesluit. Artikel 3 Gronden tot verplichte weigering van de tenuitvoerlegging De rechterlijke autoriteit van de uitvoerende lidstaat, hierna “de uitvoerende rechterlijke autoriteit” genoemd, weigert de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel in de volgende gevallen: De beslissing wordt uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het verzoek genomen.

  DRAGONFLY SATOSHI KAMIYA PDF

EUR-Lex Access to European Union law

Wanneer de plaats waar de persoon zich bevindt bekend is, kan de uitvaardigende rechterlijke autoriteit het Europees aanhoudingsbevel rechtstreeks toezenden aan de uitvoerende rechterlijke autoriteit. De in de tweede alinea bedoelde overeenkomsten laten in ieder geval de betrekkingen met de lidstaten die daarbij geen partij zijn, onverlet. In the interests of their investigation, the investigators did not pass on to the investigating judge all the information and evidence in their possession and did not, at that time, request the prosecution of those acts.

In particular, a person may be prosecuted for another offence if the judicial authorities of the Member State executing the arrest warrant give their consent. Een signalering in het SIS vergezeld van de gegevens vermeld in artikel 8, lid 1, geldt als Europees aanhoudingsbevel. Met name moet de term “Europees aanhoudingsbevel” worden vervangen door de term “uitleveringsverzoek”.

Alterations may be made to the description of the facts in the course of the proceedings and may describe more precisely or amend the ingredients of the offence. According to the arrest warrants, the offence related to a large quantity of amphetamines. Ten aanzien van andere dan de in lid 2 van dit artikel bedoelde strafbare feiten kan overlevering afhankelijk worden gesteld van de voorwaarde dat het Europees aanhoudingsbevel berust op een naar het recht van de uitvoerende lidstaat strafbaar feit, ongeacht de bestanddelen of de kwalificatie ervan.

Europees Arrestatiebevel project

Een gezochte persoon die ter fine van tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel wordt aangehouden, heeft recht op bijstand van een raadsman en van een tolk, overeenkomstig het interne recht van de uitvoerende lidstaat.

Artikel 23 Termijn voor overlevering van de persoon 1. A warrant asks for a person to be handed over so that:. Voorzover de in lid 1 vermelde verdragen of overeenkomsten van toepassing zijn op grondgebieden van lidstaten of op grondgebieden waarvan de buitenlandse betrekkingen door een lidstaat worden behartigd, waarop dit kaderbesluit niet van toepassing is, blijven zij de betrekkingen tussen deze grondgebieden en de overige lidstaten beheersen. Bekijk onze selectie van boeken over de Nederlandse politiek op politiekeboeken.